CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

CROSSWORD PUZZLE BY SUKOSENSEI

SEJARAH MALAYSIA

SEJARAH MALAYSIA

SUKOSENSEI

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

SUKOSENSEI CHAT ROOM

Tuesday, January 20, 2009

SOALAN 2


Kedatangan Islam ke Alam Melayu haruslah ditanggapi sebagai zaman baru dalam pensejarahan rantau ini. Islam telah membawa semangat intelektualisme yang sangat besar, bukan sahaja di kalangan masyarakat atasan malah di kalangan rakyat juga.
Syed Muhammad Naquib al-Attas
dalam “Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu”


(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(b) Sebutkan kaedah yang digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menyampaikan pengajaran tidak formal.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(c) Senaraikan peranan istana sebagai pusat pendidikan formal.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(d) Berikan ciri-ciri sistem pendidikan pondok.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

LATIHAN ULANGKAJI 2009

Salah satu bentuk kerajaan dalam tamadun awal di Asia Tenggara dikenali sebagai kerajaan maritim kerana berasaskan aspek kedudukan geografi dan sosioekonominya

(a) Sebutkan dua jenis pelabuhan yang wujud di Asia Tenggara pada zaman tamadun awal.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(b) Nyatakan ciri-ciri salah satu pelabuhan yang disebut dalam (a).

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(c) Nyatakan faktor-faktor yang membantu perkembangan pelabuhan
Kedah Tua.

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

iii. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(d) Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu berjaya menjadi pelaut, pedagang dan peneroka yang terulung di Asia Tenggara pada zaman tamadun awal ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[3 markah]